ماهواره چیست ؟

ماهواره ها اجسامی مصنوعی هستند که در مداری به دور اجسامی با جرم بیشتر میگردند.گردش آنها شبیه چرخش قمر(ماه) به دور سیاره است . به...

پست کامل